Kvarnar genom tiderna i Långareds socken
Ingrid Svensson har gjort en sammanställning av kvarnar genom tiderna i Långareds socken.

Kvarnar på denna sida:      

Ingrids rapport med mer information och fler bilder hittar du här: Kvarnar genom tiderna av Ingrid Svensson.pdf.
Kvarntorpet (Bratthall)
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 1
En större kvarn fanns här på 1700-talet, sannolikt även tidigare. Enligt hörsägen förolyckades siste mjölnaren under malningsarbetet. Kvarnen råkade skena varvid en kvarnsten sprack och slungades iväg mot mjölnaren och träffade honom så illa att han miste livet.
Kvarnplats Allmänningen Östäng
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 2
Såg- och kvarnplats för Östäng. Skifteskarta från 1843 visar exakt plats.
Trålanda gamla kvarn
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 3
Föregångare till Trålanda kvarn och såg. Kvarnen var i bruk till omkring 1870, hade en 100 meter lång träränna som ledde vattnet från bäcken till kvarnen.
Trålanda kvarn och såg
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 4
Kvarn, såg och damm anlagd omkring år 1870 av Karl Jonsson, Trålanda. Verksamheten var i drift i nästan hundra år, fram till mitten 1900-talet.
Kvarnfallet på Saen
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 5
Gammal kvarnplats. Säkra uppgifter saknas.
Kanalen (Loo Nedergård)
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 6
Kanalen förband på sin tid Trålandabäcken med Iglasjöbäcken. Syfte: att förse Loo kvarn (alternativt Huvaströmskvarnen) med ett bättre vattenflöde.
Dammalia (Loo Gunnagård)
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 7
En kvarsten ligger mitt i Iglasjöbäcken (vid backen upp till Dammen). Enligt hörsägen skulle en kvarn byggas ovanför backen men stenen var för tung, man orkade inte få upp den längre, den blev liggandes här.
Lilla Loo kvarn
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 8
Förutom kvarn fanns här också ett garveri i slutet av 1800-talet. På 1940-talet maldes det för sista gången.
Gamla sågen
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 9
Vattendriven såg som fanns fram till 1940-talet.
Loo kvarn
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 10
Tullmjölkvarn (hjulkvarn) anlagd år 1818 av major Jacob Gripenstedt på Holmängen, dåvarande innehavare av Loo frälsehemman.
Kvarnplats Hästhagen
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 11
Kvarnplatsen är belägen vid gamla kyrkvägen på gränsen mellan gårdarna Hästhagen och Sjötorp.
Kvarnplats Nygård
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 12
Inga lämningar finns kvar, kvarnplatsen är överbyggd av en väg.
Kvarnplats Frishulan
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 13
I mitten av 1800-talet har Frishulan, enligt skriftliga källor, en mjölkvarn med ett par stenar. Inga lämningar finns kvar idag.
Kvarnplats Snurrebo
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 14
En dokumenterad uppgift finns om en skvaltkvarn i Snurrebo i mitten av 1800-talet.
Kvarnplats Mölnemad
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 15
Namnet avslöjar att här funnits kvarn tidigt. Möln = kvarn. Närmare uppgifter saknas.
Kvarnplats Ruus
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 16
En kvarnsten ligger kvar men närmare uppgifter saknas.
Kvarnplats Lerbäcken
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 17
Kvarnplatsen är identifierad men närmare uppgifter saknas.
Kvarnplats Holmängen
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 18
Platsen är utsatt på karta upprättad i början av 1800-talet, men närmare uppgifter saknas.
Väderkvarn (Stenbrona)
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 19
Ett försök med väderkvarn har av allt att döma gjorts på Loo Nedergård Stenbrona i mitten av 1800-talet. (Enligt gårdsdokument.)
Stretakvarna
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 20
Tidig kvarnplats som vid 1900-talets början blev säte för annan verksamhet. Först Loo Cement- och Taktegelfabrik, sedan Loo Sågverk. Sågverket anlades år 1919 av Loo Sågverksförening.
Huvaströmmen
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 22
Kvarnplats på 1700-talet. Fallet är sedan länge sänkt. År 1818 uppgavs fallet vara ”tre alnar högt”, ca 1,8 meter.
Kvarnplats Attholmen
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 30
Dokumenterad uppgift finns om en kvarn i Attholmen med två par stenar, vid 1800-talets mitt. Platsen är utmärkt på en skifteskarta från år 1846.
Långareds kvarn och såg (Stretefors)
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 31
Sedan gammalt ett ”samfällt område för qvarn och såg”, idag privat. Platsen har gått under namnet Stretefors. Kvarn och såg har funnits in i vår tid, upphörde under senare delen av 1960-talet.
Vid Krusudden
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 32
En kvarnsten ligger kvar i närheten av soldattorpet Krusudden (på mark tillhörande Mårtensgården). Dokumenterad uppgift finns om en skvaltkvarn i Mårtensgården, mitten 1800-talet.
Kvarnplats Kvarnberget
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 33
Namnet Kvarnberget anger att här har funnits kvarn. Ett par kvarnstenar ligger kvar i en bäck i närheten av Långaredstorpet Kvarnberget.
Kvarnplats Klovnebacken/Deragården
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 50
Vid den punkt där Klovnebackebäcken korsar vägen mellan Klovnebacken och Deragården ligger en stor kvarnsten vid sidan av vägen. Den ligger där som minne av en kvarn som fanns en bit uppströms. Förutom kvarn fanns även en vattendriven en-bladig såg.
Kvarnbacken
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 51
Namnet antyder att här kan ha funnits en kvarn, om än uppgifter härom saknas.
Vagnsheds kvarn
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 52
En omfattande kvarn- och sågrörelse växte fram här under andra halvan av 1800-talet. Uppströms fanns minst tre kvarnar som upphörde när denna större kvarn kom till. År 1947 lades verksamheten ned på grund av att kvarnens stora vattenhjul brakade samman efter en torr sommar. På 1970-talet restaurerades kvarnen, inklusive kringbyggnader, av Långareds Hembygdsförening som drev anläggningen under ett par decennier, det var ett uppskattat turistmål.
Sågen i Häckelid
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 53
En vattendriven såg har funnits i Häckelid. Sågen finns markerad på karta slutet 1800-talet.
Kvarnabo kvarn
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 70
Namnet avslöjar att här tidigt funnits kvarn. Namnet finns belagt redan år 1567. År 1830 byggde Gräfsnäsgodset en ny tullmjölkvarn här, ”Hoffstens kvarn”. I slutet av 1920-talet ersattes kvarnens vattenhjul med en turbin. 1955 lades kvarnverksamheten ned. Förutom kvarn har här funnits tegelbruk, sågverk och kraftverk.
Baggebo kvarn (Janssons kvarn)
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 71
Omfattande stenrester ligger kvar på platsen. Alternativt namn ”Janssons kvarn”. År 1855 fick denne Jansson tillstånd att bygga en tullmjölkvarn med tre par stenar plus såg och spånhyvel i Baggebol. Jansson hade tidigare varit mjölnare i Kvarnabo kvarn. Janssons anläggning revs en bit in på 1900-talet.
Sågen på Lund
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 72
Vattendriven såg som var i bruk fram till slutet av 1960-talet.
Hälsingström
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 73
Hälsingström och Degebo: Två lägen med kvarn och såg vid Fyravikens utlopp. Sedan tidigt ett kvarnområde. Degebo kvarn finns omnämn redan 1685.
Degebo
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 74
Hälsingström och Degebo: Två lägen med kvarn och såg vid Fyravikens utlopp. Sedan tidigt ett kvarnområde. Degebo kvarn finns omnämn redan 1685.
Granviken
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 75
Fallet sänktes i början av 1900-talet i syfte att få åkermark. Kvarn lär ha funnit ”för mycket länge sen”.
Sågen
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 76
På 1600-talet anlade Gräfsnäsgodset här en såg och på 1700-talet en större kvarn. Inga lämningar finns kvar.
Ålanda kvarn
Lhf kvarn-inventeringsnummer: 77
Ålanda kvarn är känd sedan tidigt. På 1700-talet var det en av traktens större kvarnar. Här har malts i århundraden. Nuvarande kvarnbyggnad var i drift fram till 1987.
MENY
Längst upp på sidan